Integritetspolicy

Detta integritetsmeddelande för YogaGeek.blog ("vi,” “oss," eller "vår), beskriver hur och varför vi kan komma att samla in, lagra, använda och/eller dela ("process") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Besök vår webbplats på https://www.yogageek.blogeller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang
Frågor eller funderingar? Att läsa detta integritetsmeddelande hjälper dig att förstå dina rättigheter och val när det gäller integritet. Om du inte samtycker till vår policy och praxis, vänligen använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på contact@yogageek.blo.
SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA
Denna sammanfattning innehåller viktiga punkter från vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om alla dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje viktig punkt eller genom att använda vår Innehållsförteckning nedan för att hitta det avsnitt du söker.
Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du använder. Läs mer om personuppgifter som du lämnar till oss.
Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.
Får vi någon information från tredje part? Vi tar inte emot någon information från tredje part.
Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar dina uppgifter endast när vi har en giltig rättslig anledning att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information.
I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar dina personuppgifter.
Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik kan dock garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Läs mer om hur vi håller din information säker.
Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Läs mer om dina integritetsrättigheter.
Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är att skicka in en begäran om tillgång till uppgiftereller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.
Vill du veta mer om vad vi gör med all information som vi samlar in? Granska integritetsmeddelandet i sin helhet.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Personuppgifter som du lämnar till oss
I korthet: Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycka ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.
Personuppgifter som tillhandahålls av dig. De personuppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan omfatta följande:
 • e-postadresser
Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.
Information som samlas in automatiskt
I korthet: Viss information - såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.
Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.
Liksom många andra företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om detta i vårt meddelande om cookies: https://www.yogageek.blog/cookie-policy/.
Den information vi samlar in omfattar:
 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum-/tidsstämplar i samband med din användning, visade sidor och filer, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "crash dumps") och maskinvaruinställningar).
 • Data om enheten. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt Tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Uppgifter om plats. Vi samlar in platsdata, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att neka åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Om du väljer att avstå kan det dock hända att du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.
2. HUR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?
I korthet: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning och för att följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.
Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive

 • För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 • För att rädda eller skydda en enskild persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.
3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?
I korthet: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig anledning (dvs. rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.
Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.
Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och UK GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla din personliga information. Vi kan därför förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:
 • Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om återkalla ditt samtycke.
 • Legitima intressen. Vi kan behandla dina uppgifter när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
 • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare
 • Lagstadgade skyldigheter. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, t.ex. för att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut dina uppgifter som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Viktiga intressen. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet.
Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.
Vi kan behandla din information om du har gett oss specifikt tillstånd (dvs. uttryckligt samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs. underförstått samtycke). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.
I vissa undantagsfall kan vi ha laglig rätt enligt tillämplig lag att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive t.ex:
 • Om insamlingen tydligt ligger i en enskild persons intresse och samtycke inte kan erhållas inom rimlig tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det ingår i ett vittnesmål och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringsärende
 • För identifiering av skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunikation med anhöriga
 • Om vi har rimliga skäl att tro att en person har varit, är eller kan vara offer för ekonomiskt missbruk
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för ändamål relaterade till att undersöka ett brott mot ett avtal eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om utlämnandet krävs för att följa en stämning, en order, ett domstolsbeslut eller domstolens regler om framläggande av handlingar
 • Om den producerades av en enskild person inom ramen för dennes anställning, affärsverksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om insamlingen uteslutande sker för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i föreskrifterna
4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.
Vi kan behöva dela dina personuppgifter i följande situationer:
 • Överföring av affärsverksamhet. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
I korthet: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.
Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan neka vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande: https://www.yogageek.blog/cookie-policy/.
6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
I korthet: Vi behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatt, redovisning eller andra rättsliga krav).
När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i backuparkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.
7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
I korthet: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan dock ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller modifiera din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få åtkomst till tjänsterna i en säker miljö.
8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
I korthet: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år.
Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och samtycker till att den minderåriga personen använder tjänsterna. Om vi får kännedom om att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du blir medveten om några uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på contact@yogageek.blog.
9. VAD HAR DU FÖR RÄTT TILL PRIVATLIV?
I korthet: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK), Schweiz och Kanada, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.
I vissa regioner (som EES, Storbritannien, Schweiz och Kanada) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet, och (v) att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?" nedan.
Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.
 
Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din Medlemsstatens dataskyddsmyndighet eller Förenade kungarikets dataskyddsmyndighet.
Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Federal kommissionär för dataskydd och information.
Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?" nedan.
Observera dock att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan den återkallas eller, när tillämplig lag tillåter det, påverkar behandlingen av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och för att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För mer information, se vårt meddelande om cookies: https://www.yogageek.blog/cookie-policy/.
Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka e-post till oss på contact@yogageek.blo.
10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE FÅR SPÅRAS
De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobila applikationer innehåller en funktion eller inställning för Do-Not-Track ("DNT") som du kan aktivera för att signalera att du inte vill att data om dina online-surfaktiviteter ska övervakas och samlas in. I nuläget har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.
11. HAR INVÅNARE I USA SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
I korthet: Om du är bosatt i , har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.
Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?
Vi har samlat in följande kategorier av personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna:
KategoriExempelSamlade
A. Identifierare
Kontaktuppgifter, t.ex. riktigt namn, alias, postadress, telefonnummer eller mobiltelefonnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn
JA
B. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt statlig eller federal lag
Kön och födelsedatum
NEJ
C. Kommersiell information
Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella uppgifter och betalningsinformation
NEJ
D. Biometrisk information
Fingeravtryck och röstavtryck
NEJ
E. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet
Browsinghistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser
NEJ
F. Geolokaliseringsuppgifter
Enhetens placering
NEJ
G. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information
Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar som skapats i samband med vår affärsverksamhet
NEJ
H. Yrkes- eller anställningsrelaterad information
Kontaktuppgifter för företag för att kunna tillhandahålla våra tjänster på företagsnivå eller yrkestitel, arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du söker ett jobb hos oss
NEJ
I. Information om utbildning
Studentjournaler och kataloginformation
NEJ
J. Slutsatser som dragits från insamlad personlig information
Slutsatser som dras från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om, till exempel, en individs preferenser och egenskaper
NEJ
K. Känslig personlig information
NEJ
Vi kommer att använda och behålla de insamlade personuppgifterna efter behov för att tillhandahålla tjänsterna eller för:
 • Kategori A - Så länge användaren har ett konto hos oss
Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier genom fall där du interagerar med oss personligen, online, eller via telefon eller post i samband med:
 • Få hjälp via våra kanaler för kundsupport;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlätta tillhandahållandet av våra tjänster och besvara dina förfrågningar.
Hur använder och delar vi dina personuppgifter?
Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter i avsnittet "HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
Kommer din information att delas med någon annan?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Läs mer om hur vi lämnar ut personuppgifter till i avsnittet "NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi kan använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, t.ex. för att utföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara "försäljning" av dina personuppgifter.
Vi har inte lämnat ut, sålt eller delat någon personlig information till tredje part för ett affärsmässigt eller kommersiellt syfte under de senaste tolv (12) månaderna. Vi har kommer i framtiden inte att sälja eller dela personuppgifter som tillhör webbplatsbesökare, användare och andra konsumenter.
12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
I korthet: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.
Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderad"-datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på en framträdande plats publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.
13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?
Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på contact@yogageek.blog eller kontakta oss via post på:
YogaGeek.blogg
Billingegatan 12, 426 71 Västra Frölunda, Sverige
Västra Frölunda, Västra Götalands län 426 71
Sverige
14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN FRÅN DIG?
Baserat på tillämpliga lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. Om du vill begära att få granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter fyller du i och skickar in en begäran om tillgång till uppgifter.
Denna integritetspolicy skapades med hjälp av Termlys Generator för sekretesspolicy.